Projecten

Deze projecten hebben wij uitgevoerd met partners ten behoeve van een integrale gebiedsaanpak

Werken aan een betere gezondheid in veedichte gebieden

In veedichte gebieden lopen spanningen tussen burgers en veehouders soms flink op. Omwonenden ervaren geurhinder en zijn bang voor hun gezondheid. Onze methodiek gebaseerd op het Bolk-model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving heeft in de gemeenten Boekel en Land van Cuijk een constructieve dialoog mogelijk gemaakt tussen bewoners en veehouders. Daarbij is samengewerkt met GGD Hart voor Brabant. Het resultaat: wederzijds begrip en erkenning, met de wil om problemen samen op te lossen.

Op weg naar een new deal tussen boer en maatschappij

Binnen dit project is de meetlat ontwikkeld, waarbij met boeren uit het gebied gekeken is wat het toekomstperspectief is voor drie verschillende gebieden (zand, klei en veen). Samen met het College van Rijksadviseurs zijn er drie pilots opgezet: in Salland (zand), de Krimpenerwaard (veen) en De Marne (klei).

Buijtenland van Rhoon

Hoe richt je een gebied in zodat het bijdraagt aan natuurwaarde èn natuurbeleving bij recreanten terwijl het ook nog agrarische productie levert? En hoe werken overheden, boeren, natuurorganisaties en ketenpartijen samenwerken om zo’n transitie tot een succes te maken? Het Buijtenland van Rhoon is met deze grote landbouwkundige vraagstukken bezig en het Louis Bolk Instituut ondersteunt de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon in dit proces.

Agroforestry

Agroforestry kan worden gedefinieerd als "het opzettelijk integreren van houtige gewassen (bomen en struiken) met de teelt van gewassen en dierlijke productiesystemen, vanwege de beoogde voordelen die ontstaan door de ecologische en economische interacties". In een integrale gebiedsgerichte aanpak  is het van belang om ook deze (tussen)vorm van landbouw en natuur een plek te geven. Dit is in het belang voor de biodiversiteit alsmede voor de landbouw. Daarin speelt de vraag hoe agroforestry kan worden vormgegeven, niet alleen op bedrijfsniveau maar ook op gebiedsniveau.

Verduurzaming landgebruik veenweiden

De veenweiden zijn een belangrijke economische basis voor melkveehouderij en belangrijke weidevogelgebieden. Voor het telen van gras is echter veenontwatering nodig. Veenontwatering zorgt voor veenafbraak, bodemdaling, broeikasgasemissies, mineralenemissies naar water en druk op biodiversiteit. Vernatting wordt gezien als een belangrijke oplossingsrichting, maar geeft druk op het economische perspectief van het huidige bodemgebruik. Het Louis Bolk Instituut werkt aan zowel detail- als systeemonderzoek in de veenweiden, met oog voor verduurzaming van het landgebruik.

Positieve gezondheid en sociale cohesie centraal in nieuwe wijk Texel

In Den Burg (Texel) hebben toekomstige bewoners van het Hoekerf van de wijk De Tuunen in het voorjaar 2020 samen in kaart gebracht hoe zij gemeenschappelijke ruimtes in de wijk willen invullen. Tijdens de workshops met betrokkenen is het Bolkmodel voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving ingezet, ontwikkeld door onderzoekers van het Louis Bolk Instituut.