Handvatten voor een integrale gebiedsaanpak

Deze handvatten hebben wij (mede-)ontwikkeld ter ondersteuning van een integrale gebiedsaanpak

Meetlat

De meetlat is een kwalitatief beoordelingskader waarin grote maatschappelijke opgaven rond klimaat, biodiversiteit, landschap, natuur en water integraal benaderd worden. Het is een ondersteunend instrument waarmee naast de focus op een specifiek doel (bv. stikstof) meekoppel-effecten (negatief of positief) op andere opgaven en doelen meegenomen kunnen worden. De meetlat is een proces-instrument waarin feiten en inzichten van verschillende betrokken partijen samenkomen. In het proces wordt er inzicht gegeven in de verschillende beleidsopgaven en kan er gewerkt worden naar een toekomstbeeld voor een bepaalde regio of gebied.

Keukentafelgesprekken en bedrijfsplannen bij de boer

Voor bepaalde opdrachten zijn er keukentafelgesprekken gevoerd waaruit bedrijfsplannen per bedrijf rollen. Deze manier van werken is geschikt om voor verschillende boerenbedrijven hun huidige status op verschillende beleidsdoelen inzichtelijk te krijgen en in beeld te krijgen waar mogelijk ontwikkelrichtingen zijn. Een studieclub met boeren of boeren met grond in een bepaald landgoed (voorbeeld hiervan is landgoed ’t Twickel of landgoed Vilsteren) in een gebied hebben op deze manier de kans om gezamenlijk te af te wegen waar kansen liggen.

Monitoring van uitvoering gebiedsaanpak

Monitoring van een gebiedsaanpak zorgt voor gedegen onderzoek. Het Louis Bolk Instituut maakt altijd eerst een nulmeting om de mogelijke veranderingen in een gebied te kunnen onderbouwen met data. Hiervoor worden onder andere ecologische indicatoren gebruikt (bodem, water en biodiversiteit).

PGLO (tool voor dialogen met stakeholders)

De leefomgeving heeft een grote invloed op onze gezondheid, blijkt uit wetenschappelijke studies. Het Louis Bolk Instituut heeft het concept Positieve Gezondheid, dat als individueel gespreksinstrument gebruikt wordt voor zorgverleners, daarom doorontwikkeld naar een model voor Positieve Gezondheid én Leefomgeving. Hierin speelt de integrale aanpak een belangrijke rol door met de actoren samen 1. behoeftes en knelpunten in beeld te brengen; 2. kwaliteiten te benoemen van de verschillende actoren; en 3. tot gezamenlijke oplossingsrichtingen te komen.

SWOT analyse

Een SWOT analyse kan worden ingezet om sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT) van een bepaald beleid of proces. Het Louis Bolk instituut heeft een SWOT analyse uitgevoerd rond van de biologische in Nederland en haar deelsectoren uitgevoerd. Daarnaast is deze methode ook gebruikt in het Masterplan Agroforestry

Living Labs

Living labs zijn een methode om in de praktijk nieuwe ontdekkingen op te doen en nieuwe kennis en vaardigheden worden geïmplementeerd. Vaak wordt een Living Lab als voorbeeld gezien voor een bedrijf of regio. Zo heeft het Louis Bolk Instituut zich gericht op het verkennen van verschillende inrichtingsscenario’s voor de ontwikkeling van een ‘living lab’ bedrijf op veengrond.